Az áruk visszaküldése (elállás a szerződéstől)
 

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletnek megfelelően biztosítjuk Vásárló részére a szerződéstől való elállás jogát és egyben a megrendelt áruk külön indoklás nélküli visszavételét. A szerződéstől az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül lehet elállni. Az elállási jog gyakorlása határidőben történtnek tekintendő, amennyiben Vásárló a 14 napos elállási határidőn belül, annak lejárta előtt az elállásra vonatkozó nyilatkozatát

Dél-Alföldi Porcelán Kft. részére (telefaxon, elektronikus úton, vagy postai ajánlott küldemény útján a fent megadott címekre) megküldi.

Ha Vásárló a megrendelés alapján árut vett át és a szerződéstől eláll, úgy az átvett árut saját költségén köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni

Dél-Alföldi Porcelán Kft. fenti címére. A határidő betartottnak minősül, ha annak leteltét megelőzően a termék megküldésre kerül. A szettként árult termékeket visszaküldése csak abban az esetben tekinthető joghatályosnak, ha a szett valamennyi eleme visszaküldésre kerül. Az elállási jog gyakorlása feldolgozásának meggyorsítása érdekében kérjük, hogy Vásárló az elállási jogát a számlával együtt megküldött, erre a célra szolgáló formanyomtatvány megküldésének útján gyakorolja.

A Dél-Alföldi Porcelán  Kft.  jogosult a visszaküldött áruk visszavételét megtagadni, amennyiben a visszaküldött árukon olyan változtatást észlel (pl. hiányzó alkatrészek, tartós használat, vagy sérülések), amely az elállási jog gyakorlása indokoltságának megállapíthatóságához általában elvárható mértéken kívül esnek (pl. az áru felpróbálásából, használhatóságának ellenőrzéséből való használatból fakadnak).

Amennyiben Vásárló a szerződéstől eláll, úgy haladéktalanul, de legkésőbb Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Vásárló részére Dél-Alföldi Porcelán Kft. visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Dél-Alföldi Porcelán  Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során Dél-Alföldi Porcelán  Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulást adja, amely visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terhelheti. Dél-Alföldi Porcelán  Kft  mindaddig jogosult a visszatérítést visszatartani, amíg a megrendelt árukat hiánytalanul vissza nem kapja, vagy Vásárló hitelt érdemlő módon annak visszaküldését Dél-Alföldi Porcelán  Kft felé nem igazolja. Ezek közül Dél-Alföldi Porcelán  Kft . a korábbi időpont az irányadó.

Felhívjuk tisztelt Vásárlóink szíves figyelmét a visszaküldés határidő pontos betartására!

A visszaküldött áruk kicserélésére nincs mód.

Dél-Alföldi Porcelán  Kft. kizárólag a fenti címére postai úton visszaküldött árukat köteles átvenni, a visszaküldött áruk személyes átvételére nincs mód. Ugyancsak nincsen mód utánvéttel küldött áruk átvételére sem.

Vásárló jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben Dél-Alföldi Porcelán  Kft. valamennyi megrendelt árut a Vásárló által megadott címre, a megrendeléstől beérkezésétől számított 30 napon belül nem szállítja ki.

Dél-Alföldi Porcelán  Kft. kizárólag a fenti címére postai úton visszaküldött árukat köteles átvenni, a visszaküldött áruk személyes átvételére nincs mód. Ugyancsak nincsen mód utánvéttel küldött áruk átvételére sem.

Vásárló jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben Dél-Alföldi Porcelán  Kft. valamennyi megrendelt árut a Vásárló által megadott címre, a megrendeléstől beérkezésétől számított 30 napon belül nem szállítja ki.

.

Jótállás és szavatosság

  1. Kellékszavatosság

Vásárló a Dél-Alföldi Porcelán Kft. hibás teljesítése esetén Dél-Alföldi Porcelán Kft.. -vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Dél-Alföldi Porcelán Kft.. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy Dél-Alföldi Porcelán Kft.. adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül Dél-Alföldi Porcelán Kft. közölni, a hiba pontos leírását tartalmazó, és a vásárló pontos azonosítására alkalmas módon, Dél-Alföldi Porcelán Kft. fenti elérhetőségein. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb három hónap. Vásárló Dél-Alföldi Porcelán Kft.  szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, pontos megjelölésén, és a vásárlóra azonosítására alkalmas adatok közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Dél-Alföldi Porcelán Kft.. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Vásárló köteles bizonyítani, hogy Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

  1. Termékszavatosság

 Ingó dolog (áru) hibája esetén Vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt Vásárló kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. Jótállás

Ha Dél-Alföldi Porcelán Kft.. jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, hibás teljesítés esetén, ha szerződése ilyen kikötést tartalmaz, annak alapján Dél-Alföldi Porcelán Kft. jótállásra köteles.

Vásárlót a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott határidőn belül, az ott meghatározott jogok illetik meg.

Dél-Alföldi Porcelán Kft.. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

If you want to relax then Spinago Online Casino is the perfect match for you.
Not enough money for a new car? Get them at Yoju Casino now.